لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیریت > مدیر کل


نام:  محمد جواد دکامی

سمت:  مدیر کل

تحصیلات:  دکتری فلسفه اخلاق

مرتبه علمی:  استادیار

ایمیل:  m.dakami@yahoo.com

تلفن:  8381339-0813

تلفن داخلي:  513

آدرس:  همدان - چهار باغ شهید احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا- اداره کل امور دانشجویان

توضیحات:  


<