سنوات مجاز استفاده دانشجویان از خدمات رفاهی تا چه زمانی می باشد؟
آیا خوابگاه به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد؟
نحوه اسکان واجدین شرایط در خوابگاهها چگونه است؟هزینه اسکان چقدر می باشد؟
نحوه استفاده دانشجویان از رستورانها چگونه می باشد؟قیمت غذا چگونه تعیین می شود ؟
مدارک اولیه و عمومی جهت درخواست وام کدام است؟
شرایط احراز و تایید پرداخت وام چگونه است؟
آیا بغیر از تعهدنامه محضری و شماره حساب مدارک دیگری هم برای تایید و دریافت وام دانشجویی مورد نیاز هست؟
شرلیط اعتبار تعهد نامه محضری چیست؟
شرایط فرد ضامن به چه نحو می باشد؟
تعداد واحد مجاز در هر نیمسال جهت دریافت وام چند واحد می باشد؟
معدل مجاز جهت درخواست وام
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند