منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
کارکنان


نام:  رضا مددیان

سمت:  مسئول دفترمدیر کل

تلفن:  38381329-38381339


نام:  اکبر شانه چی

سمت:  مسئول دبیرخانه


نام:  حشمت اله عبدی

سمت:  انباردار


نام:  محمد معصومی

سمت:  بایگان

تلفن داخلي:  508


نام:  مریم بیرانوند

سمت:  مسئول دفتر اداره خوابگاهها

تلفن:  38380873-0813

تلفن داخلي:  507


نام:  نصیر خدابنده لو

سمت:  انباردار

تلفن داخلي:  276


نام:  محمد فریدونی

سمت:  مسئول رستوران هنر و معماری


نام:  مجید شعبانی

سمت:  ناظر رستوران علوم


نام:  ولی اله رحمانی

سمت:  انباردار


نام:  محمد علی نوروزنژاد

سمت:  اپراتور اتوماسیون تغذیه

تلفن داخلي:  276


نام:  محمد نمدی

سمت:  کارشناس صدور تسویه حساب

تحصیلات:  لیسانس

تلفن:  08138381128 -38381129

تلفن داخلي:  514


نام:  مهدی کاشفی

سمت:  مسئول ثبت وام

تلفن:  08138381128 -38381129

تلفن داخلي:  514


نام:  آسیه نیکجو

سمت:  لیسانس

تحصیلات:  لیسانس

تلفن:  08138381128 -38381129

تلفن داخلي:  514


نام:  سید علی اوسط حسینی

سمت:  مسئول خوابگاه غدیر


نام:  رسول ابراهیمی

سمت:  مسئول خوابگاه شهیدان بهادر بیگی


نام:  حسن محمدی

سمت:  مسئول خوابگاه شهیدان حقگویان


نام:  هادی قربانی

سمت:  خدمات


نام:  احمد ملکی

سمت:  تکنسین تاسیسات


نام:  رضا نظری کیا

سمت:  تکنسین تاسیسات


نام:  محمد سحاب رضائی

سمت:  تکنسین تاسیسات


نام:  محمد رضا شکوه فرد

سمت:  تکنسین تاسیسات


نام:  احمد سعیدی کیا

سمت:  تکنسین تاسیسات

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند